Wanneer?

Campings Côté Ô dorpen en vakantieclubs aan de kust Dorpen & clubs
Coté ô, village et clubs

Algemene verkoopvoorwaarden

Wij verzoeken je de onderstaande algemene voorwaarden aandachtig door te lezen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van campingvakanties en gelden op het moment dat de reservering wordt geplaatst.
Het reserveren van een verblijf bij Côté Ô Villages & Clubs houdt in dat je onze algemene voorwaarden volledig accepteert.
De gebruikte foto’s zijn niet contractueel vastgelegd.

Reserveringsvoorwaarden

 • De reservering wordt pas van kracht na de akkoordverklaring van Côté Ô Villages & Clubs, na ontvangst van het voorschot en na ontvangst van het naar behoren ingevulde en ondertekende reserveringscontract of, bij een online reservering, na de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden.
 • Door het reserveren van een accommodatie, erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te accepteren.
 • De aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden kan niet anders dan volledig zijn. Elke acceptatie onder voorbehoud wordt als nietig beschouwd. Deze Algemene Vvoorwaarden zijn actueel zodra ze online worden gepubliceerd en annuleren en vervangen elke vorige versie.
 • Deze algemene voorwaarden en de aan de klant verzonden samenvatting van de reservering, vormen het verblijfscontract en vormen de volledige contractuele relatie tussen de partijen.
 • Elke reservering is alleen bindend voor Côté Ô Villages & Clubs als de reservering is geaccepteerd door Côté Ô Villages & Clubs. Côté Ô Villages & Clubs is vrij om te accepteren of te weigeren, afhankelijk van de beschikbaarheid en in het algemeen van alle omstandigheden die de uitvoering van de reservering kunnen belemmeren. Côté Ô Villages & Clubs biedt vakanties bestemd voor gezinnen aan en de accommodaties zijn speciaal voor dit doel ontworpen. Côté Ô Villages & Clubs behoudt zich het recht voor om elke reservering te weigeren die in strijd is met dit principe of dit principe tracht te omzeilen.
 • De reservering van een kampeerplaats of een huuraccommodatie is strikt persoonlijk. De reservering mag in geen geval worden onderverhuurd of overgedragen zonder voorafgaande toestemming van de camping.
 • Minderjarigen moeten vergezeld zijn van hun ouders of wettelijke voogden.
 • Kampeerplaats
  Het basistarief omvat de kampeerplaats voor een tent, caravan of camper voor een of twee personen, toegang tot de sanitairgebouwen en de infrastructuur voor de campinggasten. Maximaal zes personen per kampeerplaats.
 • De huuraccommodaties zijn ingericht en uitgerust. Het basistarief omvat twee tot acht slaapplaatsen, afhankelijk van het type accommodatie en de camping.
 • De Côté Ô campings behouden zich het recht voor om de toegang tot de camping te weigeren aan groepen of gezinnen die met meer personen komen dan de capaciteit van de gehuurde accommodatie.
 • Reserveringskosten
  Met uitzondering van speciale promotieaanbiedingen, zijn reserveringskosten verschuldigd ter hoogte van het in het reserveringscontract aangegeven bedrag.
 • Onze tarieven omvatten niet:
  – de huur van lakens
  – de annuleringsverzekering
  – de reserveringskosten, zijnde een vast bedrag van € 35 inclusief btw voor elke reservering die via de Websites of per telefoon of e-mail wordt uitgevoerd.
  – de activiteiten die elke camping tegen betaling aanbiedt
  – de belastingen (toeristenbelasting / milieubijdrage / lokale belasting e.d.)
  – de waarborgsom
  – aanvullende services (wifi, armbandjes, consumpties, veiligheidsbandjes, autobadges, restaurants, pretparken, fysieke uitrustingen, pendeldiensten, extra slaapplaatsen enz.). De beschikbaarheid van al deze aanvullende services kan niet door de onderneming worden gegarandeerd
  De klant dient bij de receptie te informeren inzake de beschikbare services en hun tarieven.
 • Definitie van het tarief: De accommodatie omvat:
  – water, gas en elektriciteit
  – de ontvangst en de inventarisatie van de accommodatie
  – de services en voorzieningen van de Côté Ô campings, met uitzondering van de tegen betaling of optioneel aangeboden services en voorzieningen
  Het voor het verblijf geldende tarief is het tarief dat van kracht is op de dag van de reservering, onder voorbehoud van de beschikbaarheid. Wanneer de klant een offerte aanvraagt, wordt de geldigheidsduur aangegeven in de offerte. Na de vervaldatum is het in de offerte aangeboden tarief niet meer gegarandeerd. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel L211-17-2 van het Franse wetboek van toerisme, wordt in geval van een kennelijke fout in het gepubliceerde tarief (zoals een bespottelijk lage prijs in vergelijking met de geconstateerde gemiddelde prijs voor eenzelfde verblijf in dezelfde periode) de klant geïnformeerd dat het contract als nietig wordt beschouwd en dat de aanbetaling of de totaal betaalde prijs wordt terugbetaald zonder schadevergoeding.
 • Terugwerkende kracht
  Voordelen en kortingen die de onderneming aanbiedt na de datum van de reservering, hebben geen terugwerkende kracht.

Groepsreservering

 • Elke reservering van meer dan vier accommodaties door dezelfde natuurlijke persoon, of door verschillende natuurlijke personen die elkaar kennen en met dezelfde motieven samenkomen op dezelfde data en op dezelfde Côté Ô camping, wordt beschouwd als een reservering voor een groep.
 • De accommodaties die op de website van Côté Ô Villages & Clubs worden aangeboden, zijn uitsluitend bestemd voor individuele reserveringen.
 • Voor elke aanvraag voor een groepsreservering moet u contact opnemen met de betreffende Côté Ô camping per telefoon of e-mail of via onze websiterubriek “Contact”. De benaderde Côté Ô camping behoudt zich het recht voor om de reserveringsaanvraag te bestuderen alvorens deze te aanvaarden of te weigeren.

Tarieven en toeristenbelasting

 • De vermelde tarieven gelden voor het seizoen 2019. Ze betreffen één nacht en zijn vermeld in euro’s inclusief btw (zie de eerste tarievenpagina voor een volledig overzicht van wat bij de prijs is inbegrepen).
 • Het bedrag van de toeristenbelasting varieert per gemeente (zie de tarievenpagina’s van de campings).

Betalingsvoorwaarden

 • Voor reserveringen die meer dan 14 dagen voor de geplande aankomstdatum worden gemaakt, moet bij de reservering een aanbetaling van 30% van de prijs van de gereserveerde services worden betaald. Het saldo moet uiterlijk 14 dagen voor het begin van het verblijf worden betaald.
 • Voor reserveringen die minder dan 14 dagen voor de geplande aankomstdatum worden gemaakt, moet het volledige bedrag bij de reservering worden betaald.

Annulering en wijziging

 1. Wijziging van een reservering

De klant kan een wijziging van zijn verblijf op dezelfde camping (datums en/of type accommodatie) aanvragen door een schriftelijk verzoek (per brief of e-mail) te sturen naar de camping, onder voorbehoud van de beschikbaarheid en mogelijkheden. Een uitstel naar het volgende seizoen wordt niet geaccepteerd. Als geen wijziging is overeengekomen, moet de klant zijn verblijf uitvoeren volgens de oorspronkelijke reserveringsvoorwaarden of annuleren, met inachtneming van de voorwaarden van de annuleringsverzekering. Elk verzoek om de duur van het verblijf te verlengen, zal worden uitgevoerd afhankelijk van de beschikbaarheid en volgens de geldende tarieven. Elk verzoek om de duur van het verblijf te verkorten, wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering en is onderhevig aan de voorwaarden inzake annulering en onderbreking van het verblijf.

 1. Niet-gebruikte services

Een door de Klant onderbroken of verkort verblijf (vertraagde aankomst, vervroegd vertrek) geeft geen recht op terugbetaling.

 1. Annulering door de Côté Ô camping

In geval van annulering door Côté Ô Villages & Clubs wordt het volledige verblijf terugbetaald, behalve in geval van overmacht. Deze annulering geeft echter geen recht op schadevergoeding.

 1. Annulering door de Klant

– Meer dan twaalf weken (85 dagen) voor de geplande aankomstdatum: de onderneming betaalt aan de klant de aanbetalingen terug met inhouding van de administratiekosten.
– Twaalf weken (84 dagen) of minder voor de geplande aankomstdatum: de onderneming behoudt zich het recht voor om het totaal van de aanbetalingen, inclusief de administratiekosten, te behouden.
Als de klant het volledige bedrag van het verblijf minder dan vier weken voor de geplande aankomstdatum nog niet heeft betaald, beschouwt de onderneming het verblijf als geannuleerd en behoudt zich het recht voor om het totaal van de aanbetalingen, inclusief de administratiekosten, te behouden. De klant kan, indien gewenst, een annuleringsverzekering afsluiten.

Annuleringsverzekering

Aan de klant wordt een verzekering aangeboden voor de annulering of onderbreking van het verblijf. De klant kan deze verzekering afsluiten bij Gritchen Affinity, een partner van de onderneming. De verzekeringspremie moet volledig worden betaald bij de reservering van het verblijf en kan niet worden terugbetaald, tenzij de klant gebruikmaakt van de bepalingen betreffende de herroepingstermijn inzake verzekeringsproducten.
Indien een schadegeval optreedt, moet de klant binnen vijf dagen na het ontstaan van de schade de verzekeringsmaatschappij op de hoogte stellen. De volledige verzekeringsvoorwaarden zijn op verzoek beschikbaar.
De annulerings- en onderbrekingsverzekering vergoedt alle voorafgaand aan de aankomstdatum betaalde bedragen (behalve het eigen-risicobedrag, de verzekeringskosten en de administratiekosten). In geval van een onderbreking van het verblijf, wordt het bedrag van het ongebruikte deel berekend op pro rata temporis basis van het gereserveerde verblijf. Elk verzoek om toepassing van de verzekering is vast en definitief en resulteert in de annulering van het dossier. De klant kan geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding van de Côté Ô groep en kan evenmin vragen om behoud van de reservering in geval van een afwijzing door de verzekeringsmaatschappij.

Het verblijf

 1. Aankomst
 • De mogelijke aankomstdagen variëren afhankelijk van de campings en periodes (zie de specifieke voorwaarden van elke camping).
 • Huuraccommodaties: Op de aankomstdatum wordt de Klant vanaf 16.00 uur op de camping ontvangen. Bij de overdracht van de sleutels van de huuraccommodatie wordt een borgsom gevraagd.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant om binnen 24 uur na aankomst de accommodatie te controleren (inventaris van de uitrusting, staat en netheid). Elke gebrek moet ter plaatse worden gemeld bij een afgevaardigde van de onderneming. Deze zal alles in het werk stellen om het gebrek snel te verhelpen. Na deze periode worden geen klachten meer geaccepteerd.
 • De onderneming verstrekt geen enkele gehele of gedeeltelijke terugbetaling indien de klant buiten de toegestane uren of na de gereserveerde datum aankomt of zijn vertrek vervroegd. Als de klant niet arriveert op de dag na de geplande aankomstdatum zonder de vertegenwoordiger van de onderneming per e-mail op de hoogte te hebben gebracht, loopt de klant het risico dat zijn reservering wordt geannuleerd. De onderneming heeft het recht om de accommodatie na 48 uur opnieuw voor verhuur aan te bieden, zonder dat de Klant zich hier tegen kan verzetten.
 1. Tijdens het verblijf

Het is de verantwoordelijkheid van de campinggast om zich te verzekeren: de campinggast is verantwoordelijk voor het toezicht op zijn persoonlijke bezittingen (fietsen enz.). De camping wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een incident dat valt onder de wettelijke aansprakelijkheid van de campinggast. Alle klanten moeten de bepalingen van het campingreglement in acht nemen. Elke huurder is verantwoordelijk voor eventuele hinder en overlast veroorzaakt door personen die bij hem of haar verblijven of op bezoek komen.

 1. Vertrek
 • Huuraccommodaties: Op de in het contract vermelde vertrekdatum moet de huuraccommodatie voor 10.00 uur worden verlaten. De accommodatie moet worden teruggegeven in perfect schone staat en de inventaris kan worden gecontroleerd. Alle gebroken of beschadigde elementen en alle herstelkosten zijn voor rekening van de huurder. Aan het einde van het verblijf wordt de waarborgsom teruggegeven, na aftrek van de in te houden compensatie, aantoonbaar middels facturen, voor de eventueel geconstateerde schade bij het vertrek. De inhouding op de waarborgsom sluit geen aanvullende schadevergoeding uit indien de schadekosten hoger zijn dan de waarborgsom.
 • Huuraccommodaties: Als de accommodatie niet is schoongemaakt voor het vertrek, worden de schoonmaakkosten in rekening gebracht voor een bedrag van minimaal € 70,- inclusief btw (zie de tarievenpagina van elke camping).
 • Bij elke vertraging van het vertrek kan een extra dag in rekening worden gebracht tegen het geldende overnachtingstarief.

Waarborgsom

Bij het overhandigen van de sleutels moet de klant een waarborgsom betalen. De klant dient op de aankomstdag de accommodatie te controleren en elke afwijking te melden. Eventuele ontevredenheid inzake de algemene staat, de inventaris of de reinheid van de accommodatie, moet binnen 24 uur na aankomst door de klant aan de verhuurder worden gemeld, zodat deze het gebrek kan verhelpen. Na deze periode is geen enkele klacht ontvankelijk. De resterende waarborgsom wordt teruggegeven nadat de verhuurder de inventaris, de reinheid en de staat van de accommodatie heeft gecontroleerd. In geval van vertrek buiten de tijden voor de inventariscontrole, wordt de resterende waarborgsom binnen 48 uur na vertrek verzonden aan de klant, vergezeld van de factuur voor het verblijf.

 • De accommodaties moeten worden teruggegeven in perfecte algemene staat, opgeruimd en na controle van de inventaris. Elk gebroken, beschadigd of ontbrekend element wordt aan de klant in rekening gebracht, evenals de eventueel noodzakelijke herstelkosten.
 • Het schoonmaken en opruimen van de accommodatie aan het einde van het verblijf is voor rekening van de klant.
  – Als de klant recht heeft op een “eindschoonmaak” (gratis of tegen betaling), moet de klant de accommodatie in goede algemene staat teruggeven: opgeruimd, schone keuken en koelkast, afwas gedaan en opgeruimd, vuilnisbakken geleegd. Zo niet, dan heeft de verhuurder het recht om de klant een schoonmaaktoeslag in rekening te brengen tot maximaal het totale vaste schoonmaaktarief van de gehuurde accommodatie.
  – Als de klant geen recht heeft op een “eindschoonmaak”, is de klant verplicht om de accommodatie terug te geven in volledig schone en opgeruimde staat, klaar voor de ontvangst van de volgende gast. Als de klant de accommodatie niet goed heeft schoongemaakt voor het vertrek, behoudt de verhuurder zich het recht voor om de schoonmaak in rekening te brengen tegen het geldende schoonmaaktarief (zie de tarieven), verhoogd met € 35 inclusief btw.
  – De Côté Ô campings kunnen aanvullende waarborgsommen voor de uitrusting vragen.

Waarborgsom

Huisdieren zijn op sommige Côté Ô campings toegestaan tegen betaling van een vergoeding bij je reservering (met uitzondering van honden die behoren tot de als gevaarlijk beschouwde 1e en 2e categorie van de Franse classificatie). De toegelaten huisdieren, moeten voortdurend aan de lijn worden gehouden. Ze worden niet toegelaten rond de zwembaden, in de levensmiddelenwinkels en in de gebouwen. Het vaccinatiebewijs van de honden en katten moet up-to-date zijn.

Bezoekers

Voor elke bezoeker overdag kan Côté Ô de betaling van een bezoekersbedrag vragen. Het is mogelijk dat een Côté Ô camping geen bezoekers accepteert of dat het bezoekersbedrag geen toegang verleent tot alle services van de camping (waterparadijs, sportveld, restaurant enz.).

Beeldrecht

Je geeft toestemming aan Côté Ô Villages & Clubs, evenals aan elke persoon die Côté Ô Villages & Clubs in haar plaats stelt, om foto’s, geluidsopnamen en films van je te maken tijdens je verblijf op een Côté Ô camping en om deze afbeeldingen, geluidsopnames, video’s en registraties te gebruiken op alle media (met name op de websites of internetpagina’s van Côté Ô Villages & Clubs, met inbegrip van Facebook, op de presentatie- en promotiemedia van Côté Ô Villages & Clubs en in de reisgidsen of toeristische gidsen). Deze toestemming geldt zowel voor jezelf als voor de personen die bij je verblijven. Dit heeft als enig doel de promotie en animatie van de campings en het netwerk van Côté Ô Villages & Clubs en kan in geen geval je reputatie schaden. Deze toestemming wordt gratis verleend, voor alle landen en voor een periode van vijf jaar.

Modereren van waarderingen

De klant is geïnformeerd en aanvaardt dat de waardering die hij geeft inzake het verblijf op de camping kunnen worden gebruikt op promotiemateriaal. In dit geval kan de formulering van de waardering worden aangepast voor een goed begrip door iedereen. De positieve of negatieve mening zal echter nooit worden gewijzigd.

Klachten

Elke klacht betreffende de niet-naleving van de contractuele verplichtingen inzake de dienstverlening moet, voor zover mogelijk, door de klant tijdens zijn verblijf worden gemeld aan de campingbeheerder, zodat deze het gebrek kan verhelpen of kan constateren. Als het gebrek niet ter plaatse kon worden opgelost, kan de klant per brief of e-mail schrijven naar de betreffende campingbeheerder of naar Côté Ô Villages & Clubs op het volgende adres:

Services Réclamations
1 avenue Neil Armstrong
Bâtiment A
33700 Mérignac – FRANKRIJK

Bemiddeling

In geval van een geschil met een van de campings van onze groep, kan de klant desgewenst contact met ons opnemen op de volgende wijze: Door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te zenden aan de beheerder van de betreffende camping en een kopie van deze brief per post aan onze klantenservice op het adres Côté Ô Villages & Clubs – 1 avenue Neil Armstrong – Bâtiment A – 33700 Mérignac – FRANKRIJK. Als de klant niet tevreden is met het antwoord, kan de klant vanaf een maand na de verzenddatum van deze brieven/mails contact opnemen met de bemiddelaar Medicys. De klacht kan online worden ingediend op de website www.medicys.fr of per post aan: Medicys – 73 Boulevard de Clichy – 75009 Paris – FRANKRIJK

Aansprakelijkheid van Côté Ô Villages & Clubs

De klant erkent uitdrukkelijk dat Côté Ô Villages & Clubs niet aansprakelijk kan worden gesteld voor door haar partners of door derden gecommuniceerde onjuiste informatie die is vermeld in de brochure of op de website van Côté Ô Villages & Clubs met betrekking tot de campings. Dit betreft met name presentatiefoto’s, kwalificaties, activiteiten, recreatiemogelijkheden, services en openingsperiodes. Alle foto’s en teksten die in de brochure of op de website van Côté Ô Villages & Clubs aanwezig zijn, zijn niet-bindend. Ze zijn uitsluitend indicatief bedoeld. Het is mogelijk dat in de brochure vermelde aangeboden activiteiten van de Côté Ô Villages & Clubs worden afgelast, met name wegens weersomstandigheden of in geval van overmacht zoals gedefinieerd door de Franse rechtbanken.

Informatica en privacy

De informatie die de klant bij de reservering aan ons verstrekt, wordt niet doorgegeven aan derden. Deze informatie wordt door Côté Ô Villages & Clubs beschouwd als vertrouwelijk. De informatie wordt door Côté Ô Villages & Clubs intern uitsluitend gebruikt om de reservering te verwerken en om de communicatie en de dienstverlening aan de klanten van Côté Ô Villages & Clubs te versterken en te personaliseren op basis van hun interesses. In overeenstemming met de Franse privacywet “Loi informatique et libertés” van 6 januari 1978, beschikt de klant over een recht op toegang, rectificatie en verzet inzake de hem betreffende persoonsgegevens. De klant kan dit recht uitoefenen door per post een verzoek te zenden naar het volgende adres, met vermelding van zijn naam, voornaam en adres:

Côté Ô Villages & Clubs
1 avenue Neil Armstrong
Bâtiment A
33700 Mérignac – Frankrijk
Registratienummer (SIRET): 432 366 839 00038

Algemene bepalingen

Als een van de bepalingen van dit contract nietig is door een wijziging in de wetgeving of de voorschriften of door een rechterlijke uitspraak, dan heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid en de inachtneming van deze algemene voorwaarden.

Elke reservering is strikt persoonlijk voor de klant die de reservering heeft uitgevoerd. De rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst kunnen derhalve in geen enkele vorm door de klant worden overgedragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming.

De klant verbindt zich ertoe de bepalingen van het campingreglement van Côté Ô in acht te nemen en in acht te laten nemen door de personen die bij hem en onder zijn verantwoordelijkheid verblijven. In geval van ernstige of herhaaldelijke schending van deze bepalingen en van deze algemene voorwaarden, kan de klant en zijn gezelschap worden verzocht om de Côté Ô camping voor het einde van de gereserveerde duur te verlaten. In dit geval wordt geen enkele aanspraak op terugbetaling of compensatie geaccepteerd.

De klant is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met de verzekeringsmaatschappij van zijn keuze.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Franse recht. Elk geschil dat tussen de partijen ontstaat met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van het contract en dat niet minnelijk kan worden geschikt door de partijen, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank, behoudens andersluidende dwingende bepalingen van openbare orde, niettegenstaande meerdere gedaagden of een vordering tot vrijwaring, zelfs in geval van een kort geding.

Algemeen reglement inzake gegevensbescherming

De Europese gegevensbeschermingsverordening nr. 2016-678 van 27/04/2016 verplicht ons tot naleving van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Doel van de gegevensverzameling

Alle persoonsgegevens waarvan de mededeling wordt gevraagd, zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten van de verblijfsvergunning. Het niet verstrekken van deze informatie zou dus het sluiten en/of de uitvoering van de verblijfsvergunning verhinderen.

Gegevensbeperking :

 • De door de camping verzamelde informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van deze vakantiecheque. De camping zal geen gegevens verwerken voor een ander doel dan de uitvoering van deze voucher.

Gegevensoverdracht

Wij verbinden ons ertoe deze informatie alleen door te geven aan interne afdelingen en dienstverleners of onderaannemers die bij uw verblijf betrokken zijn.

Deze persoonlijke gegevens zijn als volgt:

 • Burgerlijke staat, adres
 • Telefonische en numerieke coördinaten
 • Naam, voornaam en leeftijd van de deelnemers
 • Boekingselementen
 • Accommodatie-elementen

Beveiliging van persoonsgegevens

We nemen alle voorzorgsmaatregelen om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de verzamelde gegevens en elk misbruik van deze gegevens te behouden.

Rechten van de betrokken personen

U heeft het recht om gebruik te maken van de hypothesen die in het reglement zijn vastgelegd,

 • Uw toegangsrechten,
 • Uw recht op correctie,
 • Uw verwijderingsrechten,
 • Uw overdraagbaarheidsrechten,

met betrekking tot gegevens die op u betrekking hebben en het recht om de beperking te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met Pascale ESPAILLARD, ” +33 5 35 54 68 30 ” als RGPD-referent van de camping Coté Ô.

Bewaring van gegevens

De persoonlijke gegevens die in het kader van dit verblijfscontract en voor de uitvoering ervan worden verzameld, worden aan het einde van het verblijf 2 jaar bewaard, behalve voor de duur die nodig is voor de uitoefening of de verdediging door de camping van zijn rechten in rechte indien een actie in die zin werd ondernomen.

SEPTEMBER TEGEN LAGE PRIJZEN

Weg van de menigte, geniet van de zoetheid van september. Het is het ideale moment om de charme en authenticiteit van onze regio’s te (her)ontdekken.
Kort verblijf mogelijk, vertrek en aankomst gratis! Vertrek wanneer u maar wilt 🙂

Boek uw verblijf vandaag nog online, of neem direct contact op met onze Côté Ô-teams op +33(0)5.47.74.30.72
van maandag tot zondag, van 09.00 tot 20.00 uur.

Gratis boekingskosten en aanbieding geldig zolang de voorraad strekt

Gratis aanvraagkosten

Gratis aanvraagkosten

Site en veilige betaling

Site en veilige betaling

Annuleringsdekking

Annuleringsdekking

CB - ANCV - Controle - overdracht

CB - ANCV - Controle - overdracht