| Côté Ô | Villages & Clubs | Klantenzone
Wil je op vakantie?
We zijn hier voor jou!
+33 (0)4 11 32 90 00
van 9.00 tot 20.00 uur, 7/7
Info Paiement
Règlement en plusieurs fois sans frais

Wettelijke informatie

1. Presentatie van de website

Overeenkomstig artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website www.cote-o.fr geïnformeerd over de identiteit van de betrokkenen bij de uitvoering en follow-up van de website:

Eigenaar:
SAS Sandaya
39 rue Washington
75 008 Paris Cedex 8 – FRANCE
SAS au capital de 42 050 000€
RCS de Paris B524 027 455
SIRET 524 027 455 00020
TVA Intracommunautaire : FR 79524 027 455

OntwerpFourmizz

Hoofdredacteur: Côté Ô – contact[at]cote-o.fr

De hoofdredacteur is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Hosting: OVH – 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX – Frankrijk

De virtuele rondleidingen op www.cote-o.fr zijn gemaakt door PLANETE360
David GLEVAREC – Quimper – 06.67.61.17.75 – www.planete360.fr

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en de aangeboden services

Het gebruik van de website www.cote-o.fr impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld. De gebruikers van de website www.cote-o.fr worden aangeraden om de voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaliter op elk moment toegankelijk voor de gebruikers. Côté Ô kan echter besluiten tot een onderbreking wegens technisch onderhoud. In dit geval tracht Côté Ô de gebruikers vooraf te informeren over de datum en tijd van de onderbreking.

De wettelijke informatie kan eveneens op elk gewenst moment worden gewijzigd maar is niettemin van toepassing voor de gebruiker. Daarom wordt de gebruiker aangeraden om deze informatie zo vaak mogelijk te raadplegen.

3. Beschrijving van de geleverde services

De website www.cote-o.fr heeft als doel informatie te bieden over alle activiteiten van de onderneming.

Côté Ô streeft ernaar om op de website www.cote-o.fr zo exact mogelijke informatie te bieden. Niettemin kan Côté Ô niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en gebreken in de actualisering, zowel door hem gepleegd als door derden die deze informatie aan hem leveren.

Alle op de website www.cote-o.fr vermelde informatie is uitsluitend ter indicatie en kan worden gewijzigd. De informatie op de website www.cote-o.fr is ook niet uitputtend. Deze informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die na de online-publicatie zijn aangebacht.

4. Contractuele beperkingen van de technische gegevens

De website gebruikt de JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de website zich ertoe de website te bezoeken met behulp van recente, virusvrije apparatuur en met behulp van een moderne bijgewerkte browser.

5. Intellectueel eigendom en namaak

Foto’s: Andrey Pavlov.

Côté Ô is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten voor alle elementen die op de website toegankelijk zijn, zoals teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, pictogrammen, geluiden en software.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, wijziging, publicatie of aanpassing van de elementen van de website, ongeacht de gebruikte middelen of procedés, is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Côté Ô.

Elk ongeoorloofd gebruik van de website of een van de elementen op de website, wordt beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 335-2 en volgenden van het Franse wetboek inzake intellectueel eigendom (Code de Propriété Intellectuelle).

6. Beperking van de aansprakelijkheid

Côté Ô is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die tijdens het bezoek van de site www.cote-o.fr ontstaat aan de apparatuur van de gebruiker en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de bij punt 4 vermelde specificaties of uit het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

Côté Ô is evenmin aansprakelijk voor indirecte schade (zoals verlies van marktaandeel of opportuniteiten) als gevolg van het gebruik van de website www.cote-o.fr.

Voor de gebruikers zijn interactieve rubrieken beschikbaar (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactrubriek) Côté Ô behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving elke inhoud die in deze ruimte wordt ingevoerd en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name met de bepalingen inzake gegevensbescherming, te verwijderen. In voorkomende gevallen behoudt Côté Ô zich het recht voor om de gebruiker ook civielrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door de Franse wetten nr. 78-87 van 6 januari 1978 en nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Franse wetboek van strafrecht (Code pénal) en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de website www.cote-o.fr kunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL van de links die de gebruiker toegang tot de website hebben gegeven www.cote-o.fr, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP) adres van de gebruiker.

Côté Ô verzamelt in ieder geval alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op de levering van bepaalde services die op de website www.cote-o.fr worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij/zij deze informatie zelf invoert. Hierbij wordt aan de gebruiker van de website www.cote-o.fr gespecificeerd of de verstrekking van deze informatie wel of niet verplicht is.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgenden van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica en privacy, heeft elke gebruiker recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen de hem betreffende persoonsgegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs met de handtekening van de houder, en met vermelding van het antwoordadres.

Geen enkel persoonlijk gegeven van de gebruiker van de website www.cote-o.fr wordt zonder medeweten van de gebruiker op enigerlei drager gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht aan derden. Alleen de hypothese van een overname van Côté Ô en haar rechten, kan leiden tot overdracht van deze informatie aan de eventuele overnemer, die op zijn beurt gebonden zal zijn aan dezelfde verplichting inzake de bewaring en wijziging van de gegevens t.o.v. de gebruiker van de website www.cote-o.fr.

De bovengenoemde website is geregistreerd bij de Franse toezichthoudende autoriteit CNIL, onder nummer 0123456789.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de Franse wet van 1 juli 1998 ter omzetting van richtlijn 96/9/EG van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hypertekstlinks en cookies

De website www.cote-o.fr bevat een aantal met toestemming van Côté Ô geplaatste hyperlinks naar andere websites. Côté Ô kan de inhoud van de aldus bezochte websites echter niet controleren en draagt hiervoor derhalve geen enkele verantwoordelijkheid.

De navigatie op de website www.cote-o.fr kan leiden tot de plaatsing van cookies op de computer van de gebruiker. Een cookie is een bestandje dat geen identificatie van de gebruiker mogelijk maakt, maar dat informatie registreert over de navigatie van een computer op een website. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de website te vergemakkelijken en zijn tevens bedoeld om verschillende frequentiemaatregelen te kunnen treffen.

Als de plaatsing van een cookie wordt geweigerd, kunnen bepaalde services ontoegankelijk worden. De gebruiker kan niettemin zijn computer als volgt configureren om de plaatsing van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: Klik op de instellingenknop (tandwielpictogram rechtsboven) / Internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.

In Firefox: klik bovenaan in het browservenster op de menuknop van Firefox en klik op Opties. Klik op het tabblad Privacy
Stel de bewaarregels in op: Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis. Schakel tot slot het vinkje uit om de cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik op het menupictogram rechtsboven in de browser (tandwielpictogram). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de rubriek Privacy op Inhoudinstellingen. In de rubriek Cookies kun je de cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram rechtsboven in de browser (pictogram met drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de rubriek Privacy op de instellingen. In de rubriek Privacy kun je cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil betreffende het gebruik van de website www.cote-o.fr is onderworpen aan de Franse wetgeving. De jurisdictie wordt uitsluitend toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. De voornaamste betreffende wetten

De Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake informatica, bestanden en vrijheden (Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).

De Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake het vertrouwen in de digitale economie (Loi pour la confiance dans l’économie numérique).

11. Woordenlijst

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt en de bovengenoemde website gebruikt

Persoonlijke gegevens: “gegevens die het mogelijk maken om, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de natuurlijke personen te identificeren waarop de gegevens betrekking hebben” (artikel 4 van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

Frais de dossiers offerts

Gratis aanvraagkosten

Chèque Vacances Connect

Vakantievoucher Connect

Garantie annulation

Annuleringsdekking

CB - ANCV - Chèque - Virement

CB - ANCV - Controle - overdracht